November 13, 2019

ಕಳವಾದೀತು ಹೃದಯ ..!

ಕಾಡಿಗೆಯ ಡಬ್ಬ ಕಳವಾಗಲಿ ಹುಡುಗೀ,
ಕಣ್ಣೋಟದ ತಿವಿತಗಳ ತಡೆಯಲಿನ್ನೆಷ್ಟು..??
ಮರಿ ಮೀನಿನ ಮೈಸಿರಿಯ ಮರೆಯಾಗಿಸೆನಗೆ
ಮಬ್ಬೇರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳವಾದೀತು ಹೃದಯ ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *