October 14, 2019

ಬಿಂದು – 9

ಕೆಲವರು ಹಾಗನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ
ನೀನು ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು
ಮಿರದಿರು..
ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ
ನಕ್ಕರೆ
ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ..

ಹುಸೇನಿ ~

One thought on “ಬಿಂದು – 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *