December 26, 2019

ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!

ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೇನೂ ಬೇಡ…
ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ..
ನೀ ನನಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!!

2 thoughts on “ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!

Leave a Reply